Parti Okulu'nda Neden Bu ?ki Kitap Okunuyor?

Marksizmin ve Leninizmin temel eserleri tozlu raflarda durmas? için yaz?lmad?. Kendi dönemlerini anlatan en do?ru k?lavuzlar olarak bizlere kadar ula?t?lar. Ölmediler. Emekçilere ve dünyan?n her yerindeki öncülerine ilham verdiler. 
 
EHP Parti Okulu günümüzün politik sorunlar?na bilimsel temelde yan?t arayan sosyalist ku?aklar? yeti?tirmek için iki yeni eserle yoluna devam ediyor.
 
Ülkemizde sosyalistlerin seçimlere yakla??mlar?ndaki içler ac?s? hal hepimizin malumu. Bu yönsüzlük ilk kez ülkemizde ya?anm?yor. Ama hiç tart???lmam?? gibi davrananlar? da aklam?yor.
 
August H. Nimtz Lenin'in Seçim Stratejisi eserinde sosyalistlerin geli?tirdikleri seçim siyasetini bizzat Lenin'den aktar?yor. EHP Parti Okulu seçimlerde yönünü kaybedenleri bir de bu eser ?????nda de?erlendirecek.
 
Karl Marks'?n Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i eseriyle ise günümüzün otokratlar?n? ve onlara kar?? yürütülecek mücadelenin taktiklerini do?rudan Marks'?n de?erlendirmelerinden yola ç?karak tart???lacak.
 
Parti Okulu'na kat?lmak için: