EHP ?stanbul Aday? Özge Akman Kartal'da Çöken Binan?n Oldu?u Bölgeyi Ziyaret Etti

Emekçi Hareket Partisi ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan aday? Özge Akman Kartal Orhantepe’de dün (Çar?amba) çöken, enkaz alt?nda kalan ?u ana kadar 6 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i bölgeyi ve kriz merkezini ziyaret ederek aç?klamada bulundu. Akman, kendisinin de büyüdü?ünü mahalle oldu?unu belirterek kom?ular?na geçmi? olsun dileklerini iletti. Akman, “Maalesef böylesi ihmalleri insanlar?m?z can?yla ödüyor. Yerel yönetimler ka??ttan betonlara tapu da??tan, her bo?lu?a bina diken, ihale yöneten birimler olmaktan ç?kmal?d?r." diye konu?tu.

“BU BETON VE RANT DÜZEN?N?N GET?RD??? SONUÇLARDAN B?R TANES?”

Özge Akman ziyaret s?ras?nda ?stanbul’un en büyük sorunlar?ndan birinin betonla?ma oldu?unu belirtti. Akman, yay?n yasa??n?n gerçek bilgilere ula?may? engelledi?ini ?u sözlerle dile getirdi:
 
“Burada bir binan?n teknik sebeplerle çökü?ünü konu?muyoruz. Bu ?stanbul’un kent sorunu, kentsel büyüme sorunu, beton ve rant düzeninin getirdi?i sonuçlardan sadece bir tanesi. Neden konuldu?unu bilmedi?imiz bir yay?n yasa?? yüzünden gerçek bilgilere ula?abiliyor durumda de?iliz. Sadece resmi olarak aç?klanan hayat?n? kaybeden yurtta?lar?m?z?n say?s?n? biliyoruz. Gelen bilgilere göre bu binan?n kaçak katlar? mevcut ve betondan sa?lanan ekonomi dolay?m?yla imar aff?n?n devreye girmi?. Bugün kentsel büyümeyle ba?ba?a kalm?? ?stanbul’un, betonla?ma ve rantla?ma sorunlar?ndan biri.”
 
“DURDUK YERE YIKILAN B?NALAR DO?AL AFETTE BA?IMIZA GELECEKLER?N GÖSTERGES?”
 
Akman, ?stanbul’da kentle?menin ranta dayal? yap?ld???n?n alt?n? çizerek bunun çözümünün kesinlikle kentsel dönü?üm olmad???n? belirtti. Özge Akman aç?klamas?n?n devam?nda ?u ifadeleri kulland?:
 
“Bu münferit bir olay de?il. ‘Durduk yere’ y?k?lan binalar do?al afet oldu?unda ?stanbul’da neler ya?anaca??n?n bir göstergesi. Ülkeye gelen bütün paran?n yat?r?ld??? ka??ttan beton y???nlar?n?n ba??m?za açaca?? felaketin küçük bi görüntüsü ve burada bile can kay?plar? ile kar??la??yoruz. Her yere in?aa edilen binalar?n gerçek anlamda güvenli, kente düzgün yerle?tirilmesine göre de?il de paraya ve ranta göre yap?ld???n? görüyoruz. Bu de?i?tirilmesi ve dönü?türülmesi gereken büyük bir sorunun habercisi. Bunun çözümü kesinlikle kentsel dönü?üm de?ildir. ?nsanlar?n bir yerden bi yere ta??nmas?yla, ya?ad?klar? yerden uzakla?t?r?lmas?yla, adaletsiz bir ?ekilde kentin d???na itilmesiyle çözülemeyecek bir sorundur. Bu kentin düzgün bir ?ekilde dizayn edilmesi, bu kaçak yap?lar?n, yap?lar üzerindeki denetimsiz gidi?at?n sona ermesi gerekiyor. Para verilerek al?nan tapular?n de?il gerçek bir güvenli?in sa?lanaca?? ?stanbul mümkün.”
 
“?STANBUL’UN BU G?D??ATINI TERS?NE ÇEV?RMEK ZORUNDAYIZ”
 
EHP ?stanbul aday? Özge Akman, ?stanbul’un bu hale gelmesinde yerel yönetimlerin tutumunu ‘?stanbul’un bu hale gelmesine ortak olan yerel yönetimlerin görev üstlenmesi gerekir’ dedi. Akman’?n aç?klamas? ?u ?ekilde:
 
“?nsanlar?m?z? kaybetti?imiz, bir mahallenin ma?dur edildi?i bu ac? kar??s?nda vatanda?lar?n yan?nda olmak için buraday?z. Bu gidi?at?n tersine çevrilmesi gerekti?ini biliyoruz. Bu aç?dan bu kentin nas?l büyüdü?ünü, yap?land???n?, betonun, rant?n nas?l ?ekillendi?ini gündemde tutmaya devam etmek zorunday?z. Bunun için çal??mak, gidi?at? tersine çevirmek zorunday?z. ?stanbul’a bu ?ekilde beton y???lmas?na, kaçak binalara tapu verilmesine izin vermeyelim. Bunun için de ?stanbul’u bu hale getirilmesine ortak olan yerel yönetimlerin görev üstlenmesi gerekir. Yerel yönetimlerin bunu engellemesi gerekir. Yerel yönetimler para kar??l??? tapu da??tan, buldu?u arazinin üzerine bina dikmek için ihale açan birimler de?il bu betonla?man?n önüne geçecek yap?lard?r. Yerel yönetimlerin bu konuda tutum almas? gerekti?ini, devletin ç?kard??? betonla?man?n önünü açan tüm yasalar?n geri çekilmesi gerekti?ini dü?ünüyoruz. Yerel seçimlerde her vatanda??n oy kullan?rken bunu gözünün önüne getirmesi gerekti?ini dü?ünüyoruz.”