Belediyelere Kayyum Darbesi Halk?n Demokrasi ?radesini K?ramayacak

Belediyelere kayyum darbesi
Halk?n demokrasi iradesini k?ramayacak

Bu senaryoyu daha önce de gördük. Bu talanc? kayyumlar? daha önce de sand??a ve tarihe gömdük.

Seçimleri me?ru yol olmaktan ç?karan saray rejimi kendi me?ruiyetini ortadan kald?r?yor.
Sonuçlar? kendisi için çok daha a??r olacak.

Ekonomik kriz alt?nda kaybettiklerinin üstünü, Kürt halk?na sald?rarak örtmeye çal??malar?na en önemli cevab? e?itlik ve karde?lik mücadelemizi yükselterek verece?iz.

Teröristler yok; darbeci, kayyumcu saray darbesi var.