Sadece Atalay'?n De?il Herkesin Mikrofonu Aç?k Görüyoruz ve Duyuyoruz

Sadece Atalay’?n De?il Herkesin Mikrofonu Aç?k
Görüyoruz ve Duyuyoruz

Türk-?? ba?kan? Ergün Atalay’?n o kendi kaderine isyan etti?i mikrofon kazas? olmasa ülke gündemine i?çiler ne yaz?k ki hiç gelemeyecekti. Ne mutlu ki herkes izledi ve gördü. Süklüm püklüm sendika a?as? patronuna e?ilip sadakatini tekrar vurgulamak için son bir?eyler daha vurgulamak istedi. O s?rada her?eyi herkes gördü ve duydu. Gerçe?in üstünü örtmeyi bu sefer beceremedi. Onun ad?na utand?k. Onun ad?na i?çi s?n?f? utand?.

Bu vesileyle sendikalar, yöneticileri ve emek verenler üzerine dü?ük düzeyde de olsa bir ?eyler söylendi, yaz?ld?. EHP olarak bu durumdan memnunuz. Çünkü Tek Çözüm Emek Verenlerin Yönetimi program?n? ilan etti?imiz yaz aylar?nda kendini solda görenlerin i?çi s?n?f?n?n gündemleriyle yak?n ili?ki kurmamalar?n? ibretle gözlemliyorduk. Atalay için ya?anan talihsizlik, emek verenler için bir imkana dönü?mü? oldu, iyi oldu.

Normal ko?ullarda ekonomik krizin bu denli derin ya?and??? ülkelerde kriz konu?ulur, i?çiler konu?ulur, mücadele konu?ulur. En az?ndan konu?ulur. Bizde ise kimsenin a?z?n? b?çak açm?yor. K?dem tazminat? kald?r?lacak deniyor üstüne al?nan yok. BES dayat?lacak deniyor oral? olan yok. Zaten var olan kamu emekçilerinin ücret pazarl???n? da ba??ndan bu yana gündemine alan pek olmad?. Zam aç?kland?ktan sonra bile gündeme gelmedi. Ta ki o mikrofonlar unutulana, o laflar Atalay’?n a?z?ndan ç?kana dek. Ü?enmedik bakt?k. Siz de bak?n. Anl? ?anl? solcular, sendikac?lar, bayram günü komünistleri, her konuda birinci “twit” atanlar t?k dememi?.

Nedenmi?? Zaten Atalay’dan, Türk-??’ten ne beklenirmi?. Beklentilerin yüksek tutulmas? zaten hataym??. Bunlar? yazanlar?n son seçimlerde ilk günden son güne kadar yere gö?e koyamad?klar? slogan “her ?ey çok güzel olacak”, destekledikleri ise bugünlerde kendilerini ?a??rtan ?mamo?lu'ydu.

Herkes bilsin ki Atalay nas?l eliyle mikrofonunu kapatamad?ysa i?çi s?n?f?yla teorik olarak alakal? oldu?unu iddia eden herkesin de konu?tuklar? her ?ey duyuluyor, yapmad?klar? her ?ey görülüyor.

Evet. Aç?k aç?k s?n?f mücadelesi ad?na birçok imkana sahip olanlar?n yap?labilecek birçok ?eyi yapmad???n? görüyoruz, söylüyoruz. Yanl?? anla??lma olmas?n kimseden de bu konuda olumlu bir beklentimiz yok. Yapmalar? yönünde bir ?srar?m?z, ortaya kar???k bir önerimiz, bizi ba?lamayan ama herkesi ba?las?n istedi?imiz teklifimiz de yok. Evet, sadece ilan ediyoruz. Her ?ey görülüyor ve de duyuluyor.

Herkes Atalay kadar ?anss?z olmayacakt?r elbette. Bugün yapmad?klar?n? yar?n sa?da solda inkar edecektir. Ben de vard?m, çok çal??t?m, hep söyledim diyecektir; tabii ki kendi ad?na. Yapamad?k, olmuyordu, yanl??t? diyecektir; tabii ki sosyalistlerin, kolektivizmin ve emek verenlerin ad?na. Bir hata aran?yorsa bu bireycilikte aranmal?, çözüm kolektivizimde bulunmal?d?r. Herkes Atalay’?n dü?tü?ü durumdan ibret als?n. Görülüyor ve de duyuluyor.

Bu k?sm?n üzerinde ?u yüzden duruyoruz: Atalay da ertesi sabah ç?kt??? TV program?nda her ?eyi inkar etti, kendisini övdü ve neler yapaca??n? gururla anlatt?. Bu tavr?n kimden ne fark? var ki? ?çimizden biri gibi de?il mi? O yüzden Atalay’dan ve onun gibi sendika a?alar?ndan, uzmanlar?ndan, menfaatçisinden, destekçisinden bir beklentimiz yok, hiçbir zaman da olmad?. Konu bu de?il. Konu art?k onun gibiler için çemberin darald???n?n da net olarak görülüyor olmas?. Atalay’?n i?çileri satmas?n? ihanet olarak görüp görmemek üzerine söz söylenebilir belki ama çal??ma ekonomisi tekni?iyle de aç?klanabilecek bir?ey de?ildir.

Mesele teknik de?il siyasidir. Bu ülke ekonomik kriz içerisinde sürükleniyor. Sosyalist hareketin gerçek partisi EHP olarak herkesin ?a?k?n bak??lar? içerisinde, kimseye minnet etmeden krizin hissedilmeye ba?lad??? bir y?l? a?k?n süredir tüm enerjimizle, tüm yolda?lar?m?zla emek verenler cephesinden krizi gündemde tutmak için çal???yoruz. ??çileri sosyal medyada gel gel yaparak örgütlü hale getirmeyi dü?ünmüyoruz. Zaten i?çileri kendi havzalar?nda izole olarak ya?ayan kendimizden ayr? bir topluluk olarak da görmüyoruz. Biz i?çi s?n?f?n?; örgütlenme e?ilimleri güçlü ama aç??a ç?kmam??, politik basireti güçlü, imkan?n? her buldu?unda ülkenin gelece?ine yön veren, var olan örgütsel formlarda kendine yer bulamam?? ama kendisine yeni formlar arayan yarat?c?, dinamik bir siyasal özne olarak görüyoruz. K?tipiyoz sendikalara kat?lmad? diye kolektif mücadele etmekten de haberi yok gibi de?erlendirmiyoruz.

??çi s?n?f?n?n kolektif mücadelesini örgütlü hale getirmek için ne ezberimiz ne de reçetelerimiz var. Ancak ?unu iyi biliyoruz; ahkam kesmekle de?il yaparak, durup bekleyerek de?il harekete geçerek, olanla yetinerek de?il yarat?c? davranarak i?çi s?n?f?n?n yolu aç?lacak.

Meseleye siyasi bak?yoruz. Öncelikle konunun mal?n mülkün sahipli?i meselesi oldu?unu biliyoruz. Bu ili?kinin ortadan kalkmas? d???nda bir alternatifin olamayaca??n? dü?ünüyoruz. ??çilerin maa??n? iyile?tirmek, baz? haklar?m?za sahip ç?kabilmek çözüm de?il ama haklar?m?za, örgütlerimize, mücadelemize sahip ç?kman?n önemli bir ba?lang?ç olaca??n? dü?ünüyoruz.

O yüzden Türk-??, onun ba?kan?, onun yönetimi ve ona üye i?çiler bizi ba?l?yor. ??çi s?n?f? hareketine dair her bir zerre geli?me EHP’yi, EHP’li devrimcileri sonuna kadar ba?l?yor. Ne mutlu ki o ba?s?z, ba?c?ks?z, müstakil yakla??mlar? ilk günden bugüne savunmad?k. Üretenlerin örgütlü gücü kriz yaratan gidi?ata el koyacak dedik.

Dedik ama biz ?anl? tarihiyle övünen, yolda?lar?na sendikalarda, odalarda ve partilerde konum, koltuk verilmesinin derdine dü?medik. Kaderin cilvesidir ki tüm bu yanl?? ili?kilerin içinden gelmeyerek olumlu bir ba?lang?ç yapma ?ans? elde ettik. 

Bu noktadan sonra yine yolcu yolunda gerek. Yeni sendikalar kurmak da dahil olmak üzere i?çi s?n?f? hareketinin savunma araçlar?n? olu?turmak için çal??maya devam edece?iz. Hak gere?i, yap?lamayanlar?n sorumlulu?unun çok az?n? üstleniyoruz. Yapamayanlar?n da her ?eye ra?men can? sa? olsun. Ama bundan sonras?nda her mücadeleden y?lg?nl?k üretmek yerine deneyim üretmeyi hedefliyoruz. Tek adam olma hayali kuranlar? sand??a gömen, ak?ll? ileti?imciler ve sa?c?lara heveslenen düzen partileri yetkilileri de?il bu ülkenin emek verenleriydi. ?imdi patronlar?n düzenini de tarihe gömece?ini görüyoruz. Biz de emin ad?mlarla bu engebeli, dolambaçl?, sarp ve uzun yolda yürümeye devam ediyoruz.

Atalay i?çi s?n?f?n? utand?rd? ama yan?na kar kalmayacak.

Emek verenler ?unu bilsin ki emek verenlerin bayra??, bayra??ndaki sloganlar?, onlar?n kolektif mücadelesi, hakk? ve hakl?l??? içi geçmi? sendikac?lara b?rak?lmayacak. 

EHP Merkez Komitesi